About this Blog

(scroll down for English version)

Net als velen houd ik van lifestyle/mode blogs. En hoe mooi ik alle kleding vaak ook vind, stiletto’s met punten hobbels en bobbels, gescheurde broeken en grote kettingen are not for me. Bovendien van maandag tot en met vrijdag ben ik helaas niet in de gelegenheid te rocken als een reptile.

In werkelijkheid moet deze hardwerkende vrouw elke dag verschijnen in relatief normale kleding rekening houdend met ouderwets achterhaalde kleding voorschriften. En aangezien normaal in het algemeen niet is gedefinieerd als een Carry Bradshaw petticoat slaan veel vrouwen de plak mis als het gaat om de alternatieven. Kijk maar eens rond op je afdeling. Waarschijnlijk is het rondkijken niet eens nodig om je te beseffen dat vrouwen in de (professionele wereld) een imago probleem hebben terwijl er steeds meer van ons te vinden zijn in de kantoortuinen en klimmend op de corporate ladder.

Misschien ligt het aan het feit dat er geen echt alternatief is voor het mannelijke zakelijke uniform namelijk het pak en de das (the Dude uniform). Veel dames vervallen dan ook in de tragedie van sletterig of slordig. Maar juist omdat wij niet worden beperkt door het ‘pak en das uniform’ moeten we uitbreken en onze onze corporate closet juist opbouwen. Vrouwen gebruiken deze vrijheid helaas vaak om de grenzen op te zoeken van wat gepast en professioneel is.
Als professionele vrouw ben je al gewend om stroomopwaarts te zwemmen, en er professioneel uitzien zal je helpen bij effectief zijn, en serieus genomen worden in je werkomgeving. Want zeg nu zelf, als je niet eens normaal je haar kan kammen, klonterige mascara draagt of geen kleding kan vinden die (bij je) past, wie zegt dan dat betrokken kan worden bij beslissingen binnen je bedrijf?!

Daarnaast valt op dat we ook steeds vaker in ons privé leven over straat lopen als een verdwaalde Romana. (sorry meid)images

Dames het kan echt niet meer!! Laten we juist een voorbeeld nemen aan de Franse dames die geen last hebben van “je ne sais quoi” als ze voor hun kledingkast staan. En aan de Italiaanse dames welke zijn uitgeroepen tot de mooiste van de wereld! Waarom?, reden 1 is omdat ze er simpelweg goed uit zien, de rest van het lijstje zal ik maar niet verder afgaan..

Het is hard maar waar dat we (inclusief mijzelf) maar al te vaak betrapt kunnen worden op het dragen van een vaal worden van zwarte jeans, het dragen een spijkerrokje met legging en met de eventuele baggy bovenkleding, of erger nog slecht passende en niet-matchende kleding (Denk eens aan dat oversized vest dat je zo lekker warm vindt in de winter! Brrr) in plaats van een mooie jurk. Denk bovendien eens aan hoe je baggy vest er uit ziet naast een man in pak. En zelfs als je niet op een kantoor werkt met formele kleding voorschriften, denk dan eens aan hoe je eruit ziet in je te korte spijkerrokje met witte legging, naast een man met een overhemd en kaki broek?!

Face it zelfs de postbode draagt passendere en nettere kleding dan jij. En ook op de dagen dat we er niet geheel slobby bijlopen zien we er nog steeds saai uit in de kniehoge pencil rok en beginnen we onszelf te overtuigen dat onze cocktailjurkjes passend zijn voor op kantoor. En na verloop van tijd kruipt de zoom van onze rok langzaam op en glijd onze reputatie als (serieus gevierde carrière) vrouw langzaam weg met halslijn van onze kleding. Mode hoeft niet ‘je ding’ te zijn, maar zodra het een negatieve invloed heeft op jou (en onze) reputatie wordt het tijd om te investeren.

Hiermee heb ik geen set van harde regels waarmee je nooit een misser maakt. Het is altijd belangrijk om zelf te evalueren wat passend is voor jou, je werk en/of de gelegenheid. Niet elke stijl past bij iedereen. Hetgeen van wat ik je laat zien zal een breed toepassingsgebied kennen, maar is altijd kleding welke bij mij, mijn werk en mijn leven past. Kleding die ik zelf in de kast heb hangen. Daarnaast zal ik je ook laten zien wat ik zoal in mijn vrije tijd aan heb voor verschillende gelegenheden, maar ook wat mij in mijn vrije tijd bezig houd. Daarmee komen we aan op de naam van deze site.

En de link naar de boerderij is hiermee onmiddellijk gemaakt. Want ik ga wonen op een boerderij in het Noorden van Nederland. Kijk dus ook eens op hoe het (bij ons) op de boerderij werkt, hoe ik mijn huis inricht en hoe onze gewassen groeien. Hoe ik dus boer op Manolo’s (Manolo Blahniks wel te verstaan). Ik hoop van harte dat ik je, ongeacht je (werk)omgeving, kan inspireren en diepte en breedte (in je stijl) zal toevoegen. Thnx voor volgen!

XO B

Ps. Ik leer je graag beter kennen zodat ik mijn blog nog beter op jou kan afstemmen! ——————————————————————————————————————

About this Blog Farming on Manolo’s

Like many, I love fashion/lifestyle blogs. And how beautiful I often find all clothes, stilettos with bumps and lumps, torn pants and large chains those are not for me. From Monday to Friday, I am unfortunately not in a position to rock like a reptile.

In reality, this hard-working women must appear every day in relatively normal clothes considering a outdated dress code at work. And since normally, in general, is not defined as a Carry Bradshaw petticoat, a lot of women flounder as it comes to the alternatives. Look around at your office. Probably looking around is not even needed to realize that women in the (professional) world have an image problem, even though more and more of us are to be found in offices and climbing the corporate ladder.

Maybe it’s the fact that there is no real alternative to the male business uniform; the suit and tie (the Dude uniform). Many women also fall into the tragedy of slutty or sloppy. But exactly because we are not limited by the “suit and tie uniform” we must break out of wallowing in our closets. Women use this freedom unfortunately often to explore the boundaries of what is appropriate and what is professional.

As a professional woman, you are already used to swim upstream, and looking professional will help you to be effective and be taken seriously in your work environment. Let’s be honest, if you cannot comb your hair properly, wear lumpy mascara and/or cannot find clothing that fits, who says you can be involved in decisions in your business ?!

I disturbingly notice more and more that we, also in our private life walk down the street like a lost Romana. (sorry girl)

images

Ladies please! Let’s just take an example from the French ladies who do not suffer from the ‘je ne sais quoi’ when they stand before their closet. And the Italian ladies that have been declared the most beautiful in the world! Why?? The first reason is because they simply look good, I rest my case..

It’s hard but true that we (myself included), all too often are caught wearing pale black jeans, wearing a denim skirt with leggings and baggy, or worse pore fitting and non- matching clothing (Think that oversized cardigan that you find so nice and warm in the winter! Brrr) instead of a nice dress. Moreover consider how your baggy vest looks next to a man in suit. And even if you’re not in an office working with formal dresscodes, then think about how you look in your short denim skirt with white tights, next to a man with a shirt and pants ?! Face it. Even the postman is wearing clothes more appropriate than you. And on the days we did not dress fully slobby, we still look boring in the knee-high pencil skirts while we start to convince ourselves that our cocktail dresses are appropriate for the office. And over time the hem of our skirt crawls up and our reputation of serious (celebrated career) woman slowly slides down with the neckline of our clothes. Fashion does not have to be ‘your thing’, but as soon as it has a negative influence on you (and our) reputation is really the time to invest.

In this blog I hope to show you that you can wear beautiful dresses with great pleasure that remain within the bounds of professionallity and/suitability.

By this I do not set rigid rules that will guide you to never make a miss. It is always important to evaluate what is appropriate for you, your work and the occasion. Not every style suits everyone. What I show you will have a wide scope, but will always be fashion that fits me, my work and my life. The clothes that are owned by me. In addition, I will also show you what I wear in my spare time for various occasions, but also what keeps me busy in my spare time. That brings us to the name of this blog.

The link to the farm is made immediately. YesI am going to live on a farm in the north of the Netherlands. So I will also show you also how it works on the farm, how I decorate and organize my house and how our crops grow during the seasons. Yes I do farm on Manolo’s (Manolo Blahniks of course). I sincerely hope that I, regardless of your (working) environment, can inspire you and will add depth in your (life)style. Thnx for following!

XO B

Ps. I would to get know you better so that I can tune in my blog even better for you!